Vedtægter for Roskilde Strandjagtforening

1. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ).


2. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.


3. Roskilde Strandjagtforenings formål er, at samle alle udøvende strandjægere i vort område, og med
alle lovlige midler kæmpe for at bevare den frie jagtret på søterritoriet, samt varetage
strandjægernes interesser i øvrigt.


4. Foreningen optager medlemmer som er interesseret i strandjagt.


5. Ikke jagtudøvere kan optages i Fugleskydningsforeningen R.S.F.


6. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel ved udgangen af
december.


7. Foreningens bestyrelse kan slette et medlem, der er i restance.


8. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem der har begået grovere jagtlige forseelser, overtrådt
foreningens husorden groft, eller på anden vis skadet Roskilde Strandjagtforenings omdømme.


9. Et medlemskabs ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.


10. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Generalforsamlingen
fastsætter endvidere kontingent for fugleskydningsforeningen R.S.F.


11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.Generalforsamlingen har
den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen,
skal være foreningens formand i hænde 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.


12. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved skriftlig indkaldelse evt. i foreningens lokalblad,
med mindst 14 dages varsel.

 


Dagsorden skal indeholde følgende punkter.


1. Valg af dirigent.


2. Bestyrelsens beretning ved formanden.


3. Revideret årsregnskab ved kassereren.


4. Indkomne forslag.


5. Valg af tillidsmænd, formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter.


6. Valg af 1 revisor samt dennes suppleant for en toårig periode.


7. Eventuelt.


Ekstra ordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær
Generalforsamling, hvis den skønner det nødvendigt. Såfremt 30 medlemmer skriftligt
anmoder om, at der inkaldes til ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen inden 3
uger, afholde en sådan, varslet skriftligt med mindst 8 dage, og meddele punkterne på
dagordenen.

 


13. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved
afstemninger har hvert medlem en stemme.
Hvis dirigenten eller et fremmødt medlem begærer skriftlig afstemning, foregår
afstemningen skriftligt.
Beslutningerne vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 del af de fremmødtes stemmer.


14. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, formand og kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer
der alle vælges på generalforsamlingen, det 7 medlem udpeges eller vælges af
fugleskydningsforeningen R.S.F.
valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, og en sekretær.
Bestyrelsen afholder møde efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen er til stede.
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, ved stemmelighed er formandens
Stemme afgørende.


15. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening, ved formanden eller næstformanden i
forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Kassereren meddeles fuldmagt til daglige dispositioner, ved større forretninger kasserer og
formand i fællesskab .
Regnskabsåret følger kallenderåret.
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Revisorerne må ikke være
bestyrelsesmedlemmer.


16. Opløsning. Generalforsamlingen kan med mindst ¾ dele af samtlige tilstedeværende
Medlemmers stemmer, - på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med
mindst en og højst to måneders mellemrum,- vedtage at foreningen opløses.
Foreningens formue skal,- efter alle forpligtigelser er opfyldt,- forvaltes af DJ., i indtil fem
år. Stiftes der indenfor en femårig periode ikke en ny strandjagtforening i Roskilde,
overføres midlerne permanent til DJ, der skal anvende dem til gavn for den frie jagt på
søterritoriet.
Fugleskydningsforeningen,- der ikke er tilsluttet DJ.,- kan selv afgøre hvorledes dens
midler skal anvendes.


17. Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 1993, er godkendt
af Danmarks Jægerforbund.
Ændring i dagsordenen: nr 6 (indkomne forslag) rykket op som nr. 4 blev vedtaget på
Generalforsamlingen den 1. april 2005.
Ændring af ordlyd punkt 4 vedr. optagelse af nye medlemmer, samt punkt 14 vedr. antal
bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2012.
Tilføjelse til punkt 8 blev vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2016
Renskrevet den 6 juni 2012 på vegne af bestyrelsen af Johnny Larsen, og godkendt af


Michael Donstrup                     Torben Raunstrup                        Ninette mathisson
Formand.                                Næstformand.                                      Kasserer.

21739998_1529688780385155_15279566859105
IMG_20190323_100603
21462662_1529688787051821_13392057847137
IMG_20180608_121917
IMG_20190323_105959_Bokeh
IMG_0480
IMG_20180428_082527
8
20170506_142309_edited
IMG_20180407_092417
20180317_112423
received_10215178952695128
20171105_091958
21462508_1529688777051822_68315606085957
IMG_20180818_131915
20170826_141235
15000777_1151335271612970_4509989855359057515_o
20170826_123724
20170812_135941(0)
20170526_170558
20170812_135126
20170525_120340
20170812_093307
20170826_122856
10662110_720026038077231_8333111358306857678_o
10256735_703602459660462_8063473095871541459_o
11952943_878170372262796_3250276045503169287_o
1900509_720085054737996_4969656930794780713_o
13130926_1086138054740232_186148647447388440_o
10679732_701526473260521_1538486727315439331_o
13147823_1086138011406903_9116168449637255611_o
12540965_942914319121734_3190535172665201067_n
14242455_1085876681492163_7468806939238855159_o
10733835_720085048071330_692405421502435800_o
548543_554123574608352_1088998580_n
14124381_1085876184825546_1432384225125224831_o
11898830_871593132920520_5405966586684885529_n
10459025_720085268071308_5534307082008204894_o
13914157_1149747668379270_4472186231622351181_o
1479502_557183814361455_1778311659_n
12522942_942914289121737_6235760526424702253_n
13920009_1149747838379253_7221737672377593325_o
14114878_1085875211492310_4828511427436376987_o
12512817_942914345788398_5442657754822833944_n
15016224_1151334711613026_4881408139074310110_o
Roskilde strandjagtsforening

Foreningen blev stiftet den 12. juni 1944. Stiftende generalforsamling blev afholdt i ”Lyngsiestuen” i den for flere år siden nedlagte restaurant Fjordvilla.

I 1949 blev foreningens første bro slået op.

I 1966 købte foreningen det første klubhus.

Efter en gennemgribende renovering flyttede foreningen ind i det nye klubhus i 1997, og jollebroen blev fra Kællingehaven flyttet i den nye havn, tæt ved klubhuset.

Medlemmer kan købe en nøglebrik, hvorefter man har adgang til klubhuset hele døgnet.

Der er oprettet en støtteforening til Roskilde Strandjagtforening for personer, der ikke har erhvervet jagttegn.

 

Search by Tags

© Roskilde Strandjagtsforening 1944