top of page

Vedtægter for Roskilde Strandjagtforening

1. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ).


2. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.


3. Roskilde Strandjagtforenings formål er, at samle alle udøvende strandjægere i vort område, og med
alle lovlige midler kæmpe for at bevare den frie jagtret på søterritoriet, samt varetage
strandjægernes interesser i øvrigt.


4. Foreningen optager medlemmer som er interesseret i strandjagt.


5. Ikke jagtudøvere kan optages i Fugleskydningsforeningen R.S.F.


6. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel ved udgangen af
december.


7. Foreningens bestyrelse kan slette et medlem, der er i restance.


8. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem der har begået grovere jagtlige forseelser, overtrådt
foreningens husorden groft, eller på anden vis skadet Roskilde Strandjagtforenings omdømme.


9. Et medlemskabs ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.


10. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Generalforsamlingen
fastsætter endvidere kontingent for fugleskydningsforeningen R.S.F.


11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.Generalforsamlingen har
den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen,
skal være foreningens formand i hænde 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.


12. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved skriftlig indkaldelse evt. i foreningens lokalblad,
med mindst 14 dages varsel.

 


Dagsorden skal indeholde følgende punkter.


1. Valg af dirigent.


2. Bestyrelsens beretning ved formanden.


3. Revideret årsregnskab ved kassereren.


4. Indkomne forslag.


5. Valg af tillidsmænd, formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter.


6. Valg af 1 revisor samt dennes suppleant for en toårig periode.


7. Eventuelt.


Ekstra ordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær
Generalforsamling, hvis den skønner det nødvendigt. Såfremt 30 medlemmer skriftligt
anmoder om, at der inkaldes til ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen inden 3
uger, afholde en sådan, varslet skriftligt med mindst 8 dage, og meddele punkterne på
dagordenen.

 


13. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved
afstemninger har hvert medlem en stemme.
Hvis dirigenten eller et fremmødt medlem begærer skriftlig afstemning, foregår
afstemningen skriftligt.
Beslutningerne vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 del af de fremmødtes stemmer.


14. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, formand og kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer
der alle vælges på generalforsamlingen, det 7 medlem udpeges eller vælges af
fugleskydningsforeningen R.S.F.
valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, og en sekretær.
Bestyrelsen afholder møde efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen er til stede.
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, ved stemmelighed er formandens
Stemme afgørende.


15. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening, ved formanden eller næstformanden i
forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Kassereren meddeles fuldmagt til daglige dispositioner, ved større forretninger kasserer og
formand i fællesskab .
Regnskabsåret følger kallenderåret.
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Revisorerne må ikke være
bestyrelsesmedlemmer.


16. Opløsning. Generalforsamlingen kan med mindst ¾ dele af samtlige tilstedeværende
Medlemmers stemmer, - på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med
mindst en og højst to måneders mellemrum,- vedtage at foreningen opløses.
Foreningens formue skal,- efter alle forpligtigelser er opfyldt,- forvaltes af DJ., i indtil fem
år. Stiftes der indenfor en femårig periode ikke en ny strandjagtforening i Roskilde,
overføres midlerne permanent til DJ, der skal anvende dem til gavn for den frie jagt på
søterritoriet.
Fugleskydningsforeningen,- der ikke er tilsluttet DJ.,- kan selv afgøre hvorledes dens
midler skal anvendes.


17. Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 1993, er godkendt
af Danmarks Jægerforbund.
Ændring i dagsordenen: nr 6 (indkomne forslag) rykket op som nr. 4 blev vedtaget på
Generalforsamlingen den 1. april 2005.
Ændring af ordlyd punkt 4 vedr. optagelse af nye medlemmer, samt punkt 14 vedr. antal
bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2012.
Tilføjelse til punkt 8 blev vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2016
Renskrevet den 6 juni 2012 på vegne af bestyrelsen af Johnny Larsen, og godkendt af


Michael Donstrup                     Torben Raunstrup                        Ninette mathisson
Formand.                                Næstformand.                                      Kasserer.

bottom of page