Vedtægter for fugleskydningsforeningen R.S.F.

1. Foreningens navn er fugleskydningsforeningen R.S.F.


2. Foreningens hjemsted er Roskilde Strandjagtforening Klubhuset Strandgade 16. 4000
Roskilde.


3. Foreningens formål er at støtte Roskilde Strandjagtforening . Afvikle ikke jagtlige
aktiviteter. Sørge for det daglige arbejde i og omkring klubhuset.


4. Roskilde strandjagtforening er øverste myndighed for Fugleskydningsforeningen R.S.F.


5. A. Medlemmer af Roskilde Strandjagtforening er fødte medlemmer af
Fugleskydningsforeningen R.S.F.


B. Jagttegnsløsere kan ikke alene være medlem af Fugleskydningsforeningen R.S.F


C. Medlemmer af Roskilde Strandjagtforening samt tidligere medlemmer, kan ikke
flyttes / optages så de kun er medlem af Fugleskydningsforeningen R.S.F. Medmindre
dette godkendes af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse.


D. Enhver kan blive medlem af Fugleskydningsforeningen R.S.F., men medlemsskabet
Skal dog godkendes af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse.


E. Personer der alene er medlem af Fugleskydningsforeningen R.S.F., har ikke stemme og
taleret på Roskilde Strandjagtforenings generalforsamling.


F. Anmodning om indmeldelse kan ske ved henvendelse til Roskilde Strandjagtforening.


6. Eksklusion kan finde sted, såfremt et medlem har overtrådt foreningens regler eller
vedtægter, eller har foretaget en handling, der kan skade foreningens omdømme.
Afgørelse om eksklusion træffes af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse.


7. Ekskluderede medlemmer kan efter ansøgning igen opnå medlemsskab, såfremt Roskilde
Strandjagtforenings bestyrelse går ind for det.


8. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningens midler.


9. Kontingent fastsættes af Roskilde Strandjagtforenings generalforsamling.


10. Fugleskydningsforeningen R.S.F. må ikke føre selvstændigt regnskab, og må derfor ikke
have en kasserer. Indkomne midler tilføres Roskilde Strandjagtforening.


11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, og senest 14dage før den ordinære
generalforsamling i Roskilde Strandjagtforening.


12. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages med mindst 14 dages varsel ved
bekendtgørelse i Roskilde Strandjagtforenings medlemsblad, og ved opslag i klubhuset.


13. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse.

 


14. Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirgent.


2. Formandens beretning, der skal indeholde afholdte aktiviteter og forslag til påtænkte
aktiviteter.


3. Indkomne forslag.


4. Vag af formand på lige år for en periode på 2 år. Samt evt valg / nedsættelse af udvalg.


5. Eventuelt.

 


15. Formanden er automatisk medlem af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse, dog uden
stemmeret i jagtlige spørgsmål, medmindre den pågældende har jagttegn.


16. Formanden varetager medlemmernes interesser, og forelægger eventuelle forslag fra
medlemmere for Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse .


17. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte. Hvert medlem har en
stemme. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt et medlem anmoder derom.
Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.


18. Vedtægtsændringer og ophævelse af disse vedtægter kan kun foretages af Roskilde
Strandjagtforenings bestyrelse, eller dens generalforsamling.
Disse vedtægter er godkendt og vedtaget den 7 april 1998. Ved formand Leo Nielsen


Tilføjelse til disse vedtægter punkt 5 C :
Medlemmer af Roskilde Strandjagtforenig samt tidligere medlemmer kan ikke flyttes/ optages
så de kun er medlem af Fugleskydningsforeningen R.S.F.
Godkendt og vedtaget på Roskilde Strandjagtforenings generalforsamling den 8 marts 2003.
Punkt 5C er yderliger tilføjet sidste sætning: Medmindre dette godkendes af Roskilde
Strandjagtforenings bestyrelse.
Godkendt af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse d 8 juni 2012.
Renskrevet på vegne af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse af Merethe Larsen formand
for Fugleskydningsforeningen R.S.F. og godkendt af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse
den 8 juni 2012.


               Michael Donstrup                                    Torben Raunstrup                                   Ninette Mathisson
                    Formand                                                 Næstformand                                                Kasserer

21739998_1529688780385155_15279566859105
IMG_20190323_100603
21462662_1529688787051821_13392057847137
IMG_20180608_121917
IMG_20190323_105959_Bokeh
IMG_0480
IMG_20180428_082527
8
20170506_142309_edited
IMG_20180407_092417
20180317_112423
received_10215178952695128
20171105_091958
21462508_1529688777051822_68315606085957
IMG_20180818_131915
20170826_141235
15000777_1151335271612970_4509989855359057515_o
20170826_123724
20170812_135941(0)
20170526_170558
20170812_135126
20170525_120340
20170812_093307
20170826_122856
10662110_720026038077231_8333111358306857678_o
10256735_703602459660462_8063473095871541459_o
11952943_878170372262796_3250276045503169287_o
1900509_720085054737996_4969656930794780713_o
13130926_1086138054740232_186148647447388440_o
10679732_701526473260521_1538486727315439331_o
13147823_1086138011406903_9116168449637255611_o
12540965_942914319121734_3190535172665201067_n
14242455_1085876681492163_7468806939238855159_o
10733835_720085048071330_692405421502435800_o
548543_554123574608352_1088998580_n
14124381_1085876184825546_1432384225125224831_o
11898830_871593132920520_5405966586684885529_n
10459025_720085268071308_5534307082008204894_o
13914157_1149747668379270_4472186231622351181_o
1479502_557183814361455_1778311659_n
12522942_942914289121737_6235760526424702253_n
13920009_1149747838379253_7221737672377593325_o
14114878_1085875211492310_4828511427436376987_o
12512817_942914345788398_5442657754822833944_n
15016224_1151334711613026_4881408139074310110_o
Roskilde strandjagtsforening

Foreningen blev stiftet den 12. juni 1944. Stiftende generalforsamling blev afholdt i ”Lyngsiestuen” i den for flere år siden nedlagte restaurant Fjordvilla.

I 1949 blev foreningens første bro slået op.

I 1966 købte foreningen det første klubhus.

Efter en gennemgribende renovering flyttede foreningen ind i det nye klubhus i 1997, og jollebroen blev fra Kællingehaven flyttet i den nye havn, tæt ved klubhuset.

Medlemmer kan købe en nøglebrik, hvorefter man har adgang til klubhuset hele døgnet.

Der er oprettet en støtteforening til Roskilde Strandjagtforening for personer, der ikke har erhvervet jagttegn.

 

Search by Tags

© Roskilde Strandjagtsforening 1944