top of page

Vedtægter for fugleskydningsforeningen R.S.F.

1. Foreningens navn er fugleskydningsforeningen R.S.F.


2. Foreningens hjemsted er Roskilde Strandjagtforening Klubhuset Strandgade 16. 4000
Roskilde.


3. Foreningens formål er at støtte Roskilde Strandjagtforening . Afvikle ikke jagtlige
aktiviteter. Sørge for det daglige arbejde i og omkring klubhuset.


4. Roskilde strandjagtforening er øverste myndighed for Fugleskydningsforeningen R.S.F.


5. A. Medlemmer af Roskilde Strandjagtforening er fødte medlemmer af
Fugleskydningsforeningen R.S.F.


B. Jagttegnsløsere kan ikke alene være medlem af Fugleskydningsforeningen R.S.F


C. Medlemmer af Roskilde Strandjagtforening samt tidligere medlemmer, kan ikke
flyttes / optages så de kun er medlem af Fugleskydningsforeningen R.S.F. Medmindre
dette godkendes af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse.


D. Enhver kan blive medlem af Fugleskydningsforeningen R.S.F., men medlemsskabet
Skal dog godkendes af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse.


E. Personer der alene er medlem af Fugleskydningsforeningen R.S.F., har ikke stemme og
taleret på Roskilde Strandjagtforenings generalforsamling.


F. Anmodning om indmeldelse kan ske ved henvendelse til Roskilde Strandjagtforening.


6. Eksklusion kan finde sted, såfremt et medlem har overtrådt foreningens regler eller
vedtægter, eller har foretaget en handling, der kan skade foreningens omdømme.
Afgørelse om eksklusion træffes af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse.


7. Ekskluderede medlemmer kan efter ansøgning igen opnå medlemsskab, såfremt Roskilde
Strandjagtforenings bestyrelse går ind for det.


8. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningens midler.


9. Kontingent fastsættes af Roskilde Strandjagtforenings generalforsamling.


10. Fugleskydningsforeningen R.S.F. må ikke føre selvstændigt regnskab, og må derfor ikke
have en kasserer. Indkomne midler tilføres Roskilde Strandjagtforening.


11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, og senest 14dage før den ordinære
generalforsamling i Roskilde Strandjagtforening.


12. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages med mindst 14 dages varsel ved
bekendtgørelse i Roskilde Strandjagtforenings medlemsblad, og ved opslag i klubhuset.


13. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse.

 


14. Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirgent.


2. Formandens beretning, der skal indeholde afholdte aktiviteter og forslag til påtænkte
aktiviteter.


3. Indkomne forslag.


4. Vag af formand på lige år for en periode på 2 år. Samt evt valg / nedsættelse af udvalg.


5. Eventuelt.

 


15. Formanden er automatisk medlem af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse, dog uden
stemmeret i jagtlige spørgsmål, medmindre den pågældende har jagttegn.


16. Formanden varetager medlemmernes interesser, og forelægger eventuelle forslag fra
medlemmere for Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse .


17. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte. Hvert medlem har en
stemme. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt et medlem anmoder derom.
Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.


18. Vedtægtsændringer og ophævelse af disse vedtægter kan kun foretages af Roskilde
Strandjagtforenings bestyrelse, eller dens generalforsamling.
Disse vedtægter er godkendt og vedtaget den 7 april 1998. Ved formand Leo Nielsen


Tilføjelse til disse vedtægter punkt 5 C :
Medlemmer af Roskilde Strandjagtforenig samt tidligere medlemmer kan ikke flyttes/ optages
så de kun er medlem af Fugleskydningsforeningen R.S.F.
Godkendt og vedtaget på Roskilde Strandjagtforenings generalforsamling den 8 marts 2003.
Punkt 5C er yderliger tilføjet sidste sætning: Medmindre dette godkendes af Roskilde
Strandjagtforenings bestyrelse.
Godkendt af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse d 8 juni 2012.
Renskrevet på vegne af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse af Merethe Larsen formand
for Fugleskydningsforeningen R.S.F. og godkendt af Roskilde Strandjagtforenings bestyrelse
den 8 juni 2012.


               Michael Donstrup                                    Torben Raunstrup                                   Ninette Mathisson
                    Formand                                                 Næstformand                                                Kasserer

bottom of page