top of page

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Generalforsamling for Roskilde strandjagt forening


Referat !

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretninger v. formand

  3. Årsregnskab v/kasser

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af formand / bestyrelsesmedlem / brofoged / kasserer.

  6. Valg af regnskabskontrollant

  7. Eventuelt

Punkt 1

Bestyrelsen anbefaler Johnny Larsen som dirigent. Johnny blev valgt.

Punkt 2

Formandens beretningen starter med et øjebliks stilhed for de af foreningens medlemmer der desværre er gået bort i året der gik.

Formanden evaluerede herefter de forskellige arrangementer der har været afholdt i året. Arbejdsdag, Monte Carlo skydning, Dyrskue, Hyggeaften, Banko, og foreningens årlige Hornfisketur.

Foreningen deltog også i Roskilde havns arrangement ´Vild med Vand´ hvor vores foreningsmedlem Malthe viste og rådgav om de forskellige vildtarter.

Formanden deltog i Nationalparkens informationsmøde vedr. Roskilde fjords vildt og fredningsarealer. Blandt andet blev der snakket om Knopsvane og Fjordterne der er i tilbagegang.

Jægere og strandjægere nær roskilde fjord blev nævnt som en af mulige løsninger.

I februar i år afholdte Roskilde Strandjagtforening en hyggeaften, hvor der var åbent hus med fokus på sikkerhed. Ca. 25 personer mødte talstærkt op.

Roskilde Strandjagtforening har fået en meget positiv feedback på arrangementet fra både Sejlsikkert, Dansk jægerforbund, og på de sociale medier. Foreningen er blevet en del af forbundet ´Sejlsikkert´ hvor Anders Larsen er blevet ambassadør for Roskilde strandjagtforening.

Christian Raunstrup var til Havneforums generalforsamling i Roskilde sejlklub. Bestyrelsen er glade for at Christian deltog, og viste flaget for Roskilde Strandjagtforening.

Der mødte 12 personer op, ud af de 37 interesseorganisationer.

Jakob Nørager har været med i konceptet ´Nyjæger/Mentor´ hvor dk4 filmede til en udsendelse til jagtmagasinet. Han havde Eva Bløcher med på strandjagt fra Ejby havn i Isefjorden.

Roskilde Strandjagtforening opfordrer interesserede medlemmer til at oprette sig som enten mentor, eller nyjæger via linket på vores hjemmesiden.

Punkt 3

Ninette gennemgik regnskabet, og alle fik udleveret et regnskabsark.

Alle indtægter er gået op, og udgifterne har været mindre. Alt i alt et superflot resultat, vi kan være stolte af.

Under posten `gravering` havde foreningen sidste år brugt 1,438,25kr og i år er der kun brugt 75,00kr.

Jakob sørgede for gravering, men regnskabet viser ingen bevis på beløbet er tilbagebetalt til jakob.

Jakob og Ninette undersøger sagen, og leder efter bilag.

Kassereren stillede regnskabsmappen til rådighed for medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4

Formanden har ikke modtaget noget indkomne forslag.

Punkt 5

Valg af formand / bestyrelsesmedlem / brofoged / kasserer.

Formand Michael Donstrup blev genvalgt som formand for foreningen de næste 2 år.

Anders Larsen er på valg i år, og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Brofoged Peter Christiansen ønsker ikke genvalg. Kasper Svenningsen blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Ninette Matthisson ønsker ikke at fortsætte som kasserer, men anbefaler at foreningen fortsætter den nuværende regnskabsform fremover.

Christian Raunstrup blev valgt som kasserer for det næste år.

Bertil Smith blev valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for Christian Raunstrup, der overtager kasserer posten..

Punkt 6

Arne Lykner er på valg som regnskabs kontrollant. Arne Lykner blev genvalgt.

Punkt 7

Dirigenten Johnny Larsen, informerede om husets regler vedr øl og spiritus. Det indskærpedes at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer i klubben.

Peter Binddlev ønskede at bestyrelsen tager hånd om mulighederne ang. Ringøen. Johnny Larsen kan udlevere telefonnummer til indehaver af Ringø.

Peter snakkede endvidere om et gammelt notat hvor der måske er en mulighed for ophævelse af noget fredning på fiskeriterritoriet, efter en periode på 5 år.

Taget på den overdækkede terrasse blev diskuteret. Pladerne på udhænget bliver skiftet på den næste arbejdsdag.

Taget på hovedhuset var ligeledes til debat. Bestyrelsen skal undersøge mulighederne for diverse sponser støtte til nyt tag.

Der blev takket for god ro og orden.

You Might Also Like:
bottom of page